Regulamin korzystania z usług

Gabinetu Psychoterapii Agata Bochenek-Jackiewicz

 

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

 

W Gabinecie Psychoterapii przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy oraz skierowane przez lekarzy i innych specjalistów, które wyrażają zgodę na kontakt z psychoterapeutą i respektują niniejsze zasady:

 

 1. W ramach oferty Gabinetu Psychoterapii prowadzone są spotkania konsultacyjne oraz sesje psychoterapeutyczne, indywidualne i grupowe. Zarówno konsultacje, jak i sesje indywidualne mogą być prowadzone w formie spotkań tradycyjnych, odbywających się w gabinecie, przy ulicy Stefana Jaracza 4 pok. 203 w Częstochowie, lub też w formie sesji on-line za pośrednictwem komunikatora Skype i/lub komunikatora portalu Znany Lekarz.
 2. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań), które dają możliwość wzajemnego poznania się oraz służą sformułowaniu problemu, ustaleniu celu terapeutycznego oraz określeniu zasad współpracy.
 3. Proces psychoterapii rozpoczyna się zawsze od zawarcia ustnego i/lub pisemnego kontraktu terapeutycznego. Ustalone w nim indywidualnie warunki współpracy dostosowane są do potrzeb Klienta i mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.
 4. Sesje odbywają się 1 raz w tygodniu w ustalonym dniu i godzinie. Dopuszcza się sporadyczne zmiany w terminach po obopólnym uzgodnieniu. Czas trwania jednej sesji wynosi 50 min. Spóźnianie się Klienta na sesje nie wydłużą czasu jej trwania. W przypadku spóźnienia się na sesję Psychoterapeuty czas sesji zostanie wydłużony o czas spóźnienia. Jeśli będzie to możliwe, na bieżącym spotkaniu. Jeśli nie, podczas kolejnej sesji lub w inny ustalony wspólnie sposób.
 5. O ile zajdzie taka konieczność, Psychoterapeuta może skierować Klienta na konsultację z lekarzem psychiatrą, neurologiem, doradcą zawodowym lub innym specjalistą, gdy zauważy, że problemy Klienta wykraczają poza zakres kompetencji Psychoterapeuty.
 6. Psychoterapeuta może zapraszać Klienta do pracy między sesjami dając zadania do wykonania, lektury do czytania, filmiki do obejrzenia – w celu zwiększenia efektywności i intensywności procesu terapeutycznego.
 7. Istnieje możliwość wystąpienia w trakcie psychoterapii pogorszenia stanu psychofizycznego, np. pogorszenia się nastroju, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii.
 8. Jeśli Klient przyjdzie na sesję pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zachowuje się agresywnie lub naraża dobro osobiste Psychoterapeuty, sesja będzie przerwana i zakończona. Klient zobowiązuje się do pełnej opłaty za takie spotkanie.
 9. Klient zobowiązuje się do aktywnego i zaangażowanego udziału w psychoterapii.
 10. Klient nie uczestniczy równolegle w innej psychoterapii indywidualnej, a o podjęciu decyzji o innych formach wsparcia psychologicznego rozmawia z Psychoterapeutą prowadzącym.
 11. Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu Psychoterapii są zgodne z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
 12. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca psychoterapeuty poddawana jest regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i /lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

§2 Poufność sesji i dobro Klienta

 

 1. Psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej
 2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychoterapeutę, ani przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3, 4 i 5.
 3. W przypadku, kiedy w ocenie Psychoterapeuty zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.
 4. Psychoterapeuta w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę z Klientem superwizji, w trakcie której omawia kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychoterapeutycznymi. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 5. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych wyłącznie za obopólną zgodą Klienta i psychoterapeuty, w szczególności, jeśli nagranie stanowi materiał pomocniczy w procesie psychoterapii.
 6. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.
 7. Psychoterapeuta prowadząc sesję on-line ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych.

 

§3 Zasady dotyczące przygotowania bezpieczeństwa

oraz przebiegu sesji online:

 

1. Proszę o zapewnienie sobie komfortowych, intymnych warunków, tj. przestrzeni, w której będzie się przebywać w samotności, w której nie będzie obaw, że któryś z domowników usłyszy rozmowę (również dzieci); jeśli jest taka możliwość, zachęcam do użycia słuchawek.

2. Ze swojej strony zobowiązuję się do zapewnienia warunków intymności i poufności, tak samo jak podczas sesji standardowych.

3. Proszę, by w trakcie sesji nie zajmować się żadnymi innymi czynnościami, zamknąć inne przeglądarki, komunikatory, nie spożywać posiłków. Celem jest to, by sesja maksymalnie przypominała standardowe warunki w gabinecie.

4. Sesja online, tak samo jak tradycyjna, trwa 50 minut.

5. Kontakt inicjuje Psychoterapeuta – o wyznaczonej porze. Podobnie jeśli połączenie zostanie zerwane, Psychoterapeuta będzie pierwszy próbować się połączyć.

6. Nie wyrażam zgody na utrwalanie przebiegu sesji (nagrywanie obrazu i/lub dźwięku, fotografowanie) i ze swojej strony również zobowiązuję się, że nie będę w żaden sposób utrwalała naszych rozmów; jest to ważne zarówno ze względu na zasady poufności danych, prawne aspekty dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób, jak i ze względu na poczucie bezpieczeństwa i swobodę wnoszonych treści.

7. Sesje online prowadzę przez komunikator z platformy Znany Lekarz oraz komunikator internetowy Skype (do pobrania bezpłatnie ze strony: https://www.skype.com/pl/); zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie autora: „Wszystkie połączenia głosowe i wideo, operacje transferu plików oraz wiadomości przesyłane między użytkownikami Skype’a są szyfrowane. Zapewnia to ochronę przed potencjalnym podsłuchem ze strony niebezpiecznych użytkowników.” (źródło: https://support.skype.com/pl/faq/FA31/czy-w-skypie-jeststosowane-szyfrowanie).

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji prowadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype/Znany Lekarz, zarówno psychoterapeuta, jak i Klient zobowiązują się do:

 • korzystania wyłącznie z komputerów, na których zainstalowany jest aktualny i legalny system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe (np.: arcabit, avast, kaspersky) oraz najnowsza wersja komunikatora Skype,
 • korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (np.: Skype, konto pocztowe, konto Google) w sposób bezpieczny, a w szczególności do:
  • korzystania wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych,
  • ustawienia hasła do komputera oraz do tych profili, z których korzystają w trakcie sesji online,
  • zabezpieczenia sprzętu oraz haseł przed dostępem osób trzecich,
  • zabezpieczenia danych znajdujących się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub tych portalach, na których umieszczone zostają materiały po sesji przed dostępem osób trzecich; w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem Skype oraz notatek przesłanych mailem,
  • zapewnienia bezpieczeństwa nagrań, które zostaną zarejestrowane w trakcie trwania sesji terapeutycznej; standardowo videorozmowy nie są w żaden sposób nagrywane, ani też automatycznie zapisywane na dysku; nagranie sesji każdorazowo wymaga obopólnej zgody.
 • Zarówno Klient, jak i psychoterapeuta zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie, nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z psychoterapeutą.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy działaniem zapewniającym stuprocentową pewność, że nie mogą one zostać odzyskane – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat Skype, nagrań z sesji, itp. Jeśli klient zdecyduje się sprzedać lub odstąpić drugiej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
 • Psychoterapeuta zobowiązuje się nie odsprzedawać ani nie przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzysta w czasie sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, twardy dysk komputera zostanie zniszczony w sposób trwały.
 • Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Skype, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego, czy innych platform cyfrowych, wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów zapewniana jest przez dostawców tych usług.
 • Klient podejmując z psychoterapeutą kontakt online zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług, zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka, w szczególności do zasad określonych przez niniejszy Regulamin.

 

§4 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do prowadzenia rozmowy przez komunikator Skype opisane są na stronie:

https://support.skype.com/pl/faq/FA10328/jakie-sa-wymagania-systemowe-skype-a.

 

§5 Rezerwacja sesji i płatności

 

 1. Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne w Gabinecie Psychoterapii można rezerwować dzwoniąc lub wysyłając sms na numer +48 694-384-609, za pośrednictwem strony internetowej http://www.pomoc-psychoterapia.pl/kontakt, za pośrednictwem: poczty e-mail, wysyłając maila na adres: agat.bochenek@gmail.com, oraz aplikacji/strony portalu Znany Lekarz (https://www.znanylekarz.pl).
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Klienta jego numeru telefonu lub adresu e-mail, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji psychoterapeuty z Klientem i udzielania odpowiedzi na sformułowane przez niego pytania.
 3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie Psychoterapii uiszczane są na miejscu po zakończonej sesji psychoterapeutycznej. Za pierwszą sesję – konsultację terapeutyczne płatność tylko gotówką; za pozostałe istnieje możliwość płatności gotówką i/lub przelewem. W tym przypadku oraz terapii on-line opłaty za sesję powinny zostać wniesione przed terminem planowanej sesji na konto:

 

Alior Bank 35 2490 0005 0000 4530 5858 4736.

 

 1. Aktualny cennik usług znajduje się w załączniku do Regulaminu.

 

§6 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

 

 1. Sesję można odwołać bez ponoszenia kosztów, jeśli zostało to zgłoszone minimum na 24h przed spotkaniem (telefonicznie lub za pomocą SMS). Jeśli Klient odwołał wizytę później niż na 24h przed spotkaniem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji. Należność należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej sesji terapeutycznej.
 2. W trakcie pół roku psychoterapii Klient może odwołać sesje 2 razy. Każde kolejne odwołanie jest pełnopłatne.
 3. Jeśli Klient nie odwoła sesji dwa razy pod rząd, nie pojawi się i nie odezwie w tym czasie, Psychoterapeuta uznaje to za zakończenie współpracy. Psychoterapeuta wówczas nie gwarantuje zachowania tego samego terminu sesji po ewentualnym powrocie Klienta.
 4. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z psychoterapii. Jednak zobowiązuje się, że tę decyzję skonsultuje z Psychoterapeutą i od rozmowy o zakończeniu procesu pojawi się na jeszcze 2-3 wizytach domykających i podsumowujących psychoterapię.
 5. Psychoterapeuta ma prawo do rezygnacji z dalszej psychoterapii z ważnych powodów. Jednak wcześniej informuje o tym Klienta, tłumaczy powody i poleca innego specjalistę, który według jego najlepszej wiedzy lepiej wspomoże jego proces leczenia.
 6. Zarówno Psychoterapeuta jak i Klient zobowiązują się do poinformowania siebie nawzajem o przerwie w psychoterapii trwającej dłużej niż tydzień na 2 tygodnie przed planowaną przerwą.
 7. Psychoterapeuta i Klient co do zasady nie kontaktują się pomiędzy sesjami. Wyjątkiem są sytuacje: organizacyjne dotyczące zmiany miejsca lub czasu spotkania bądź sytuacje kryzysowe – wówczas możliwe jest umówienie dodatkowej sesji, jeśli tylko Psychoterapeuta ma w danym czasie taką możliwość.
 8. Jeżeli z przyczyn technicznych ze strony Psychoterapeuty sesja prowadzona on-line nie będzie możliwa do zrealizowania, spotkanie zostanie przełożone na najbliższy dogodny dla Klienta i psychoterapeuty termin, bez konieczności ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat.
 9. Jeżeli sesja nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym z powodu sytuacji wymienionych w § 2 pkt 6 i 7, Klient ponosi koszt sesji w wysokości 100% należności.

 

§7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania sesji terapeutycznych .
 2. W procesie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania, w zależności od preferowanego przez siebie kanału komunikacji, adresu e-mail, nicka Skype lub numeru telefonu.
 3. Psychoteraputa dokłada wszelkich starań, by dane przekazane przez Klientów były należycie chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 4. Zgromadzone dane Klientów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób z jego otoczenia.
 5. Podejmując kontakt z Gabinetem Psychoterapii Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii, w szczególności umawiania wizyt, kontaktu przez komunikator Skype, e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 6. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. i może ulec zmianie.
 2. Klient korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Cennik

 


Konsultacja psychoterapeutyczna – 180 zł

Konsultacja psychoterapeutyczna on-line – 180 zł

Sesja psychoterapii - 170 zł

Sesja psychoterapii on-line - 170 zł

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacja zamieszczona ze względu na możliwość wystąpienia przypadkowych pomyłek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

– INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

przez Gabinet Psychoterapii Agata Bochenek-Jackiewicz.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii Agata Bochenek-Jackiewicz z siedzibą w Częstochowie przy ul. Stefana Jaracza 4, NIP 6261088965, REGON 388232362, adres mailowy: agat.bochenek@gmail.com

 

Przetwarzanie danych

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca) na podstawie umowy ustnej

– dane zwykłe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, w razie konieczności również adres e-mail, lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej, stworzenia opinii) adres zamieszkania, a w razie konieczności także numer Pesel;

- dane wrażliwe, tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy.

Dane również mogą być przetwarzane komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

 

Przekazywanie danych

W celu prawidłowej realizacji umowy odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także:

- biuro rachunkowe, w razie konieczności wystawienia faktury,

- bankowość, w razie potrzeby towarzystwo ubezpieczeniowe, kancelaria prawna.

W sytuacji superwizji – to jest merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące klientki/klienta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Administrator oświadcza, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi.

 

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są w Gabinecie Psychoterapii 3 lata od momentu zakończenia świadczenia usługi, po czym ulegają zniszczeniu. Jednakże:

- w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych - 5 lat licząc od końca roku podatkowego,

- w celach niezbędnych dla roszczeń wynikających ze świadczonych usług przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia usług.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa, jednakże w przypadku;

- zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd,

- jeśli życie Klientki/Klienta lub innych osób będzie poważnie zagrożone,

zapis stanowiący o tajemnicy zawodowej psychologa nie obowiązuje.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli podmiot jest dostawcą systemów informatycznych lub usług hostingowych.

 

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

− prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

− prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody:

− prawa wymienione powyżej,

− prawo do usunięcia danych,

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

− prawo do przenoszenia danych,

− prawo do cofnięcia zgody.

W tym celu proszę o kontakt z Gabinetem Psychologicznym pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powoduje zaprzestania przetwarzania danych, które Administrator przetwarza w wykonaniu nałożonego obowiązku

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafce. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania usług.

Agata Bochenek-Jackiewicz

Psycholog, psychoterapeuta

Agata Bochenek-Jackiewicz

Psychoterapia, wsparcie,

szkolenia, rozwój

Kontakt

Mapa strony

ul. Jaracza 4 lok. 203 A

42-200 Częstochowa

 

694 384 609

agat.bochenek@gmail.pl

 

 

 

Gabinet Psychoterapii

Agata Bochenek-Jackiewicz